Latvijas Tālmācības Centra biedri

Augstākās izglītības iestādes

Latvijas Universitāte ir viena no starptautiski visaugstāk novērtētākajām un tradīcijām bagātākajām augstākās izglītības iestādēm Latvijā, un, attīstot Akadēmisko centru, Latvijas Universitāte savu simtgadi sagaidīja, topot par mūsdienīgu, modernu studiju un zinātnes centru Baltijā un Eiropā.

LU ir studentu skaita ziņā lielākā augstākās izglītības iestāde Latvijā. Tā īsteno visu līmeņu (bakalaura, maģistra, doktora) studiju programmas, aptver 28 zinātņu nozares un 22 studiju virzienus.

Latvijas Universitāte īsteno pilna un nepilna laika studiju programmas latviešu un angļu valodā.

Universitāte piedāvā apgūt profesionālā un akadēmiskā bakalaura un maģistra, kā arī doktora studiju programmas 13 fakultātēs, kurās augstāko izglītību iespējams iegūt humanitārajās un izglītības zinātnēs, sociālajās un tiesību zinātnēs, eksaktajās, dzīvības un medicīnas zinātnēs.

Mājas lapa: www.lu.lv

Liepājas Universitātē ir četras fakultātes – Dabas un inženierzinātņu, Humanitāro un mākslas zinātņu, Pedagoģijas un sociālā darba un Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. Šajās fakultātēs tiek piedāvātas vairāk nekā 30 studiju programmas, un iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību bakalaura, maģistra un doktora studijās. Liepājas Universitāte atsevišķās studiju programmās nodrošina arī pilna cikla studijas, sākot ar bakalauru un beidzot ar doktora grāda iegūšanu. Viena no doktora programmām ir “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”, kas tiek īstenota kopīgi ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Mājas lapa: https://www.liepu.lv/lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir starptautisko akreditāciju ieguvusi valsts dibināta  augstākās izglītības iestāde, kuras pirmsākumi rodami 1925. gadā.

Tās darbības mērķis ir nodrošināt studējošajiem zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām atbilstošu Eiropas izglītības telpā konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, attīstot studijas un pētniecību 14 studiju virzienos.

RTA uzdevums ir nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus izglītības zinātnes, humanitāro zinātņu un mākslas, sociālo zinātņu, informācijas un komunikācijas zinātņu, inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības, pakalpojumu tematiskajās grupās.

RTA darbojas Ekonomikas un pārvaldības, Inženieru un Izglītības, valodu un dizaina fakultāte, piedāvājot vairāk nekā 50 bakalaura, profesionālā bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas latviešu un 20 programmas angļu valodās.

RTA tiek īstenoti vairāki Eiropas Savienības programmu līdzfinansēti projekti. RTA ir vairāk nekā 185 sadarbības partneri no 31 pasaules valsts, kas veicina augstu studējošo un akadēmiskā personāla mobilitāti.

RTA Mūžizglītības centrs veicina mūžizglītību, nodrošinot iepriekš iegūtās izglītības turpināšanu un izglītības pilnveidošanu atbilstoši darba tirgus prasībām un privātām interesēm. MIC piedāvā daudzveidīgas tālākizglītības formas: stažēšanos, meistarklases, seminārus, tālmācības programmas.

Mājas lapa: https://www.rta.lv/

 

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir viena no modernākajām augstākās izglītības mācību iestādēm Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi. RSU deviņās fakultātēs līdzās ar medicīnu un veselības aprūpi saistītajām studijām jau vairāk nekā 20 gadus ir iespējams apgūt augsti pieprasītas sociālo zinātņu programmas – politikas zinātni, tiesību zinātni, biznesa vadību, komunikāciju zinātni, socioloģiju un citas.

Mājas lapa: https://www.rsu.lv/

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir mūsdienīga, starptautiski pazīstama zinātņu un tehnoloģiju universitāte, kurā tiek gatavoti Latvijas tautsaimniecībai nepieciešamie augsti kvalificētiinženierzinātņu speciālisti. Vispārēja modernizācija un pasaules labākās pieredzes pārņemšana ir RTU dinamiskas un ilgtspējīgas attīstības pamatā, kas ļauj RTU un tās absolventiem konkurēt starptautiskā līmenī. RTU nodrošina Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai starptautiski konkurētspējīgu zinātnisko pētniecību, augstāko izglītību, tehnoloģiju pārnesi un inovāciju.

RTU Tālmācības Studiju centrs ir izveidots 1997. gadā un tā mērķis ir veikt pētniecību un attīstīt tālmācības iespējas Latvijā ikvienam ērti pieejamā universitātei atbilstošā līmenī, tā realizācijai izmantojot modernās pasaules tālmācības pieredzi un tehnoloģijas. Tālmācības studiju centrs nodrošina mācības maģistra programmā “E-studiju tehnoloģijas” un doktora programmā “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”.

Mājas lapa: https://www.rtu.lv/

http://www.vu.lv/lv/

Ventspils Augstskola ir moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes un veic nozīmīgu pētniecības darbu. Ventspils Augstskola piedāvā studēt pirmā līmeņa, bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmās. Kopumā augstskola piedāvā 14 studiju programmas programmēšanā, elektronikā, datorzinātnēs, biznesa vadībā, tulkošanā, valodniecībā, starpkultūru komunikācijā.

Ventspils Augstskolā darbojas viens no spēcīgākajiem zinātnes centriem Latvijā – Ventspils Augstskolas Starptautiskais radioastronomijas centrs.

Ventspils Augstskolā tiek strādāts gan pie MOOC (Massive Open Online Courses) kursu izstrādes, gan veidota stratēģija, ar kuras palīdzību integrēt šādu izveidoto mācību saturu studiju procesā. Ir izveidota interaktīvā digitālā klase, kas ar savu funkcionālo nodrošinājumu varēs sniegt atbalstu attālinātam mācību procesam. Notiek darbs pie tehniskās rokasgrāmatas izstrādes, kas pasniedzējiem palīdzēs orientēties klases tehnoloģijās kā arī vadlīnijas, kā šīs tehnoloģijas izmantot mācību procesā.

Mājas lapa: https://venta.lv/

Vidzemes Augstskola (ViA) piedāvā kvalitatīvas un elastīgas studiju programmas, kurās veiksmīgi tiek līdzsvarota teorija un prakse. Tās tiek pielāgotas aktuālām sabiedrības vajadzībām un izmaiņām darba tirgū. Studiju kvalitāti nodrošina pieredzējuši un profesionāli mācībspēki, progresīvas studiju formas, kā arī paši studenti, kuri zina, ko vēlas sasniegt, un prot gūt panākumus! 

ViA Zināšanu un tehnoloģiju centrs (ZTC) veic augstskolas intelektuālā potenciāla, tehnoloģiju un inovāciju pārnesi uz tautsaimniecību un veicina mūžizglītības pieejamību Vidzemes reģionā. ZTC misija ir stiprināt trīspusēju sadarbību starp augstskolu, industriju un pašvaldību institūcijām ar kopīgu mērķi veicināt inovāciju, konkurētspēju un vispārēju reģionālo un ekonomisko attīstību. 

Zināšanu un tehnoloģiju centrs ir Vidzemes Augstskolas struktūrvienība, kas darbu uzsāka 2014.gada 1.septembrī. Centrā ir iekļauts līdz šim augstskolā strādājošais Mūžizglītības centrs, kas piedāvā dažāda veida formālās un neformālās izglītības programmas. 

Mājas lapa:  https://ztc.va.lv

Vidējās un profesionālās izglītības iestādes

Mēs esam orientēti uz elastīgu, kvalitatīvu izglītības procesa nodrošinājumu, atbalstot izglītojamos viņu pašmācības procesā. Mūsu kopīgs mērķis – popularizēt tālmācības ideju, paplašināt tās pieejamību un nodrošināt izglītības ieguves iespēju gan Latvijā dzīvojošajiem, gan Eiropā un visā plašajā pasaulē!

Atbildība, sadarbība un attīstība – tās ir mūsu skolas vērtības cilvēkcentrētā veidā.

Mājaslapa: https://eiropasskola.lv/

Rīgas 1. vidusskola ir privāta vispārējās izglītības iestāde, kas dibināta 2009. gada 29. maijā. Skola īsteno četras vispārējās izglītības programmas.

 

Nr.

Informācija par licencēm
IP kods IP nosaukums Licences Nr. Licences izsniegšanas datums
1. 31011014 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma V-9075 27.04.2017

2. 31011024 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma V-9076 27.04.2017
3. 23011114 Pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klases) programma V- 9073 27.04.2017
4. 23011124 Pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klases) mazākumtautību programma V-2115 22.01.2020

Skola atrodas Rīgas centrā, netālu no Centrālās dzelzceļa stacijas un autoostas, ir iespējama ērta piekļuve ar pilsētas sabiedrisko transportu.

Mācību process skolā notiek tālmācības formā, kuru raksturo īpaši strukturēti mācību materiāli, individuāls mācīšanās temps, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana.

Izglītības procesa tehnoloģiskais nodrošinājums tiek balstīts uz programmatūru MOODLE. Programmatūru regulāri atjauno, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un interesantu mācību priekšmetu apguves procesu.

Skolā mācās 914 izglītojamie, no kuriem 221 apgūst pamatizglītības programmu, bet 673 – vidējās izglītības programmu.

Mājas lapa: www.r1vsk.lv

Rīgas 1.Tālmācības vidusskola (R1TV) ir lielākā privātā tālmācības skola Latvijā, kurā zināšanas apgūst vairāk nekā 1300 skolēnu. R1TV piedāvā iegūt gan pamatskolas ( 7.-9. klases), gan vidusskolas (10.-12. klases) izglītību. Viss mācību process notiek elektroniskā vidē eSkola. Paralēli tam tiek piedāvātas arī dažādas individuālās un grupu klātienes un neklātienes konsultācijas. Tālmācības vidusskola ir paredzēta tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar apgūt zināšanas klātienē, vai nav pabeiguši mācības iepriekš. R1TV vari sākt mācības jebkurā brīdī, aizpildot pieteikuma anketu mājaslapā.

Mājas lapa:  www.r1tv.lv

Rīgas Komercskolā:

 • iespēja mācīties tālmācībā no 1. līdz 12. klasei;
 • pamatizglitībā no 1. līdz 9. klasei;
 • vidējā izglītībā no 10. līdz 12. klasei;
 • audzēkņi apgūst darba tirgū pieprasītus profesionālos virzienus;
 • skolas pedagogiem ir 25 gadu pieredze komercizglītībā;
 • apvieno aktīvu un radošu dzīvesveidu ar kvalitatīvu izglītību;
 • Somijas izglītības sistēmas pieeja.

Mājas lapa: https://rigaskomercskola.lv/

Rīgas Tālmācības vidusskola ir dibināta un reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā kā pirmā tālmācības iestāde Latvijā 2009. gada 6. martā.

Skola piedāvā apgūt:

 • pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) tālmācības programmu;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (10.-12.klase);
 • vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena tālmācības programmu (10.-12.klase);
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena tālmācības programmu (10.-12.klase).

Mācoties Rīgas Tālmācības vidusskolā:

 • Mācības, konsultācijas un ieskaišu kārtošana notiek internetā jebkurā brīdī Tavā mācību e-vides profilā.
 • Tu pats/pati izvēlies kad, kur un cik ilgi mācīties.
 • Mācības var apvienot ar darbu, ģimeni, aizraušanos, kā arī ietaupi laiku un ceļa izdevumus.
 • Skola palīdz, atbalsta, motivē un organizē mācību plānu.
 • Pieredzējušu pedagogu atbalsts, videolekcijas un konsultācijas internetā.
 • Katras klases vielu var apgūt paša izvēlētā tempā.
 • Iegūsti valsts atzītu apliecību par pamatizglītību vai atestātu par vidējo izglītību.
 • Paver savai nākotnei jaunas iespējas, iegūsti izglītību!

Mācies mūsdienīgi! Mācies ar prieku!

Mājas lapa: www.talmacibasvsk.lv

Individuālie biedri

Liepājas Universitāte, lektore, lilitaa@inbox.lv

Psiholoģijas zinātņu doktore, Augstskolas RISEBA asoc. profesore, Latvijas Zinātņu akadēmijas eksperte psiholoģijā.

S.Blumberga ir guvusi pieredzi, strādājot Latvijā vairākās augstskolās. Savas zināšanas papildinājusi Bledā, Slovēnijā – CEEMAN. IMTA – International Management Teachers Academy. Stažējusies Stokholmas Universitātē un Sanktpēterburgas Universitātē, lasījusi vieslekcijas Erasmus Programmas: Staff  Mobility – Teaching Assignment ietvaros Beļģijas augstskolā Kortrikā – Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen un Francijā, Parīzē – Leonardo daVinči universitātē.

Valdes locekļi

Izglītības tehnoloģiju eksperts.

Es ticu, ka mūsu dzīves kvalitāte ir atkarīga no mūsdienīgas izglītības pieejamības un inovācijām izglītībā.

Vairāk nekā 6 gadu pieredze tālmācības mācību platformas eSkola izstrādē, kas ir vadošās un lielākās privātās tālmācības vidusskolas Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas mācību vide vairāk nekā 1500 skolniekiem. Atvērtās izglītības platformas “Atvērtā skola” dibinātājs un vadītājs.

Izglītības un Zinātnes ministres biroja vadītāja

Viena no tālmācības ideju aizsācējām Latvijā. Latvijas Tālmācības centra direktore no 1997. līdz 2015. gadam. Pirmās tālmācības koledžas veidotāja Latvijā un Baltijā. Vairāk nekā 10 tālmācības projektu dalībniece. Daudzu tālmācības kursu autore. Pirmā zinātniece Latvijā, kuras promocijas darbs bija veltīts tālmācības jautājumiem. ES eksperte tālmācības jautājumos.

Pekinas Starptautisko studiju universitātes latviešu valodā mācāmo programmu direktore, lektore un Rīgas Tehniskā universitātes pētniece.

Daudzu zinātniski pētniecisko rakstu autore par digitālo tehnoloģiju izmantošanu studentu motivācijas paaugstināšanā. Bijusī Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīciju departamenta direktore un Politikas koordinācijas departamenta direktore. LTC valdes locekle no 2015. gada.

RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes vadošais pētnieks un profesors (līdz 2018).

Tālmācībā no 1993. gada. Vadījis tālmācības ieviešanu Latvijā (1995-1999) PHARE projekta ietvaros (Latvijas Tālmācības kontaktpunkta vadītājs). Piedalījies Latvijas Tālmācības centra dibināšanā 1996. gadā un no 2015. gada LTC valdes priekšsēdētājs. Organizējis un vadījis mācību kursus un seminārus par tālmācības un e-studiju metodiku un tehnoloģiju, kā arī veicis studiju materiālu izstrādi. Piedalījies daudzos projektos, gan kā tālmācības eksperts, gan kā projektu vadītājs.

https://www.linkedin.com/in/ilmars-slaidins-7a484526/

https://www.researchgate.net/profile/Ilmars_Slaidins

https://independent.academia.edu/IlmarsSlaidins