Statūti

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1.  Biedrības  nosaukums  ir “Latvijas Tālmācības centrs” (turpmāk tekstā “Biedrība”).

2. nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1.  Biedrības  mērķis ir, izmantojot tālmācības modernās tehnoloģijas, veicināt personības pilnveidošanos, tās adaptāciju pastāvīgi mainīgā vidē, iespējas mācīties saskaņā ar personības vajadzībām, interesēm, veicinot mācīšanos visa mūža garumā, tā sekmējot izglītotas sabiedrības veidošanos.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1.  Biedrība  ir  nodibināta  uz  nenoteiktu  laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1.  Biedrībā  var  iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2.  Lēmumu par biedra  uzņemšanu  Biedrībā pieņem valde. Valdei  pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās valdes sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3.  Valdes noraidošos lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4.  Biedrs  var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5.  Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1.  biedrs vairāk nekā 1 gadu (12 mēnešus) nav maksājis biedra naudu;

4.5.2.  biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3.  biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

4.5.4.  biedrs  veic  citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1.  Biedrības  biedriem  ir  šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1.   Ar  biedru sapulces lēmumu var  tikt  izveidotas  Biedrības  teritoriālās  un  citas struktūrvienības.

6.2.  Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulcē.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse biedru.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā vēlreiz tiek sasaukta biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse klātesošo biedru. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas klātesošo biedru. 

8. nodaļa. Izpildinstitūcija. 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.

8.2. Biedru sapulce no valdes locekļu vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīva biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi.

8.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību tikai kopīgi ar visiem valdes locekļiem.

8.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.

9. nodaļa.  Revidents.

9.1.  Biedrības  finansiālās  un  saimnieciskās  darbības  kontroli  veic revidents, kuru ievēl biedru sapulcē uz vienu gadu.

9.2.  Biedrības  revidents  nevar  but  Biedrības  valdes  loceklis.

9.3.  Revidents:

9.3.1.  veic  Biedrības  mantas  un  finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2.  dod  atzinumu par  Biedrības  budžetu  un gada pārskatu;

9.3.3.  izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

9.3.4.  sniedz  ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4.  Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5.  Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. nodaļa  Biedru  nauda.

10.1.  Biedrības  biedri  maksā  biedru  naudu  vienu  reizi  gadā: juridiska persona – 100 eiro, fiziska persona – 20 eiro. 

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, 2015. gada 26. martā.